< Leden >
p ú s č p s n
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
FOTOGALERIE

TÝDENNÍ STACIONÁŘ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

V Týdenním stacionáři jsou poskytovány služby od pondělí do pátku, mimo státem uznaných svátků. Tato služba je velice kladně hodnocena rodiči klientů, kteří mají náročné povolání a v pracovní dny se mu mohou bez problémů věnovat. Rovněž tak klienti, kteří vědí, že vždy na víkend budou s rodinou, jezdí do Zahrady rádi a těší se na aktivity, které jsou pro ně připravovány. Pro každého klienta je stanoven program, který vychází z jeho individuálního plánu. Někteří klienti navštěvují Základní školu v Kladně - Kročehlavech (speciální třídy), další klienti pracují v kavárně "Bez konce". Pro klienty, kteří zůstávají v zařízení je připraven výchovně - aktivizační program,  dochází do sociálně terapeutické dílny nebo na základě svých přání provádí s pracovníky přímé péče různé aktivity (sportují, dochází do dramatického kroužku atd). V odpoledních hodinách chodí na krátké výlety, do kina, restaurací a pod.  Velmi rádi jezdí i na celodenní výlety, na tuzemské i zahraniční rekreace. V rámci celoživotního vzdělávání v Euroinstitu  získávají klienti nové poznatky a informace, rozšiřují si své sociální dovednosti. Jsme rádi, že poměrně velká část našich klientůje téměř samostatná.

Klienti přes týden bydlí ve dvou až třílůžkových pokojích, součástí stacionáře je obývací místnost, herna, kuchyňka a sociální zařízení.

Poslání
Poskytování takové služby, kterou bychom bez obav nabídli své rodině nebo sami sobě. Podpora samostatnosti, soběstačnosti a prosazování vlastní vůle klientů na základě poznání jejich individuálních potřeb a možností.


Cílová skupina

věková kategorie 15 - 64 let

Kapacita 15 klientů

Služba je poskytována mládeži a dospělým s mentálním postižením, kteří mají z tohoto důvodu sníženou soběstačnost a jejich situace  vyžaduje pomoc jiné osoby (to znamená se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, s omezenou schopností sebeobsluhy, jejichž potřeby mohou být naplňovány v souladu s cíli Zahrady.
Důvody vylučující uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 ods.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
 4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Důvody vylučující poskytnutí služby dle §36 vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


 1. zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 2. osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 3. chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Hlavní cíle

 • pomocí výchovné a vzdělávací činnosti rozvíjet obzor vědomostí klientů a upevňovat nabyté poznatky
 • dosáhnout co nejvyššího stupně samostatnosti a nezávislosti klienta
 • umožnit klientům podílet se na plánování a průběhu služby
 • ve spolupráci s klientem realizovat cíle stanovené v jeho individuálním plánu
 • nacházet pro klienty vhodné pracovní uplatnění v rámci zařízení i mimo
 • zapojit rodinné příslušníky do života zařízení a přispívat tak k většímu vzájemnému porozumění
 • co nejvíce využívat běžných služeb veřejnosti a podporovat přirozené vztahy klientů mimo zařízení
 • klienty s těžší formou postižení podporovat v nezávislosti na okolí


Zásady

Služba v Týdenním stacionáři je poskytována v souladu s těmito zásadami:

Lidé s mentálním postižením jsou rovnocenní s ostatními lidmi. Nesmí docházet k jejich ponižování ani krácení na jejich právech. Jejich potřeby zasluhují stejnou pozornost, jako potřeby ostatních lidí.

- Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů.

- Uživatelé jsou vedeni k uplatňování vlastní vůle a podporováni v samostatném rozhodování

- Uživatelé jsou aktivně motivováni k činnostem, které vedou k jejich větší samostatnosti a sociálnímu začlenění.

- Podpora je uživatelům poskytována pouze v těch dovednostech, které není schopen sám zvládnout.
Základní nabídka služeb

- ubytování

- strava

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obsatrávání osobních záležitostí

CENÍK SLUŽEB od 1.2.2020

Týdenní stacionář:

úhrada za stravu a den

normální strava                          164 Kč (111 Kč cena potravin + 53 Kč režie)
dietní strava                               166 Kč (113 Kč cena potravin + 53 Kč režie)
diabetická strava + 2. večeře      170 Kč (117 Kč cena potravin + 53 Kč režie)

Úhrada za ubytování a den
jednolůžkový pokoj            205 Kč
dvoulůžkový pokoj            195 Kč
třílůžkový pokoj                185 Kč
čtyřlůžkový pokoj              175 Kč

Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví jako násobek denní částky a počtu kalendářních dní v měsíci. Po jejím zaplacení musí uživateli zůstat z jeho příjmů alespoň 25 %, celková úhrada se v takovém případě snižuje na 75 % příjmu. Neuhrazená částka není vedena jako dluh.
Úhrada za stravu se při nepřítomnosti  vrací  v hodnotě potravin.  Pokud bude  odhlášen jeden druh jídla bude vrácena částka v hodnotě odpovídající  ceně potravin příslušného jídla (snídaně 16 Kč, svačina 9 Kč, oběd 40 Kč, svačina 11 Kč, večeře 35 Kč).
Úhrada za péči: v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., § 73 odst. 4 přináleží poskytovateli služby DOZP  příspěvek na péči ve výši 100 % přiznaného příspěvku.


Seznam fakultativních služeb:

1.    Zajištění canisterapie dle fakturované částky
2.   Doprava a  klientů na jimi určené místo (za přáteli, rodinou atd.) automobilem zařízení   7 Kč za jeden km
3.    Provedení roční kontroly elektrospotřebiče    dle fakturované částky
4.   Opravy  oděvů (výměna zipů, zkracování, zužování, přešívání)   cena spotřebovaného materiálu