< Červen >
p ú s č p s n
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
FOTOGALERIE

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA - ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Stáhnout:
Žádost o umístění (Word)
Souhlas se zpracování kontaktní osoby
(Word)
Informace o zpracování OU
(Word)
Posudek lékaře pro žadatele
 (Excel)

Pravidla upravují postup při jednání se zájemcem o poskytování služby v Sociálně terapeutické dílně

Služby jsou určeny
-    dětem, mládeži a dospělým s mentálním, smyslovým, tělesným a kombinovaným postižením
-    dětem a mládeži v psychosociální krizi
-    lidem s psychickým onemocněním, které není v akutní fázi a nevyžaduje hospitalizaci,
Služby jsou určeny těm, u nichž jsou zachovány schopnosti umožňující zapojení se do aktivit v dílnách.
Služby nejsou poskytovány lidem s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním, lidem závislým na návykových látkách, agresivním osobám, osobám s výraznými autistickými rysy.


První kontakt se zájemcem o službu

Při prvním kontaktu (telefonickém, osobním, písemném) je zjišťováno, zda zájemce splňuje základní podmínku pro přijetí, tj. odpovídá cílové skupině (viz výše).

Pokud zájemce nesplňuje tuto podmínku, je mu doporučeno jiné vhodné zařízení, případně je kontaktován jiný odborný pracovník v sociálních službách, který mu pomůže řešit jeho situaci (Magistrát Města Kladna, Krajský úřad, Registr poskytovatelů sociálních služeb).

      Splňuje-li zájemce podmínky pro přijetí, je postupováno následovně:
-    je-li volná kapacita, je se zájemcem domluvena první schůzka
-    jestliže je kapacita plná, je žádost zaevidována a žadatel je vyrozuměn, když se kapacita uvolní

Jednání se zájemcem o službu

1. První návštěva zařízení
Zájemce o službu, popřípadě jeho zákonný  zástupce nebo opatrovník, je po prvním kontaktu  pozván k návštěvě zařízení. Součástí pozvání je i sjednání termínu schůzky. Při první návštěvě jedná se zájemcem o službu ředitelka zařízení a její zástupkyně a vedoucí sociálně terapeutické dílny. Zájemce je formou rozhovoru seznámen s režimem dílny a nabídkou služeb v dílně. Součástí prvního kontaktu je prohlídka zařízení.

Při této schůzce jsou žadateli sděleny podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytované službě.

V případě, že má zájemce problémy s komunikací, jsou mu tyto základní informace sdělovány vhodnou formou alternativní komunikace.

Pokud se  zájemce rozhodne využívat služby sociálně terapeutické dílny, je sjednán termín schůzky, při které dojde k uzavření smlouvy o poskytované službě, a datum nástupu do zařízení. Zájemce je předběžně seznámen s Vnitřním řádem sociálně terapeutické dílny.


2. Uzavření smlouvy

Při uzavření smlouvy je vždy přítomna ředitelka zařízení nebo její zástupce a vedoucí sociálně terapeutiké dílny a  klient, případně jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Pokud má klient problémy s komunikací, je přítomna vedoucí vychovatelka, která formou alternativní komunikace sděluje klientovi obsah smlouvy.

Pokud klient s podmínkami ve smlouvě souhlasí, je smlouva podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží klient a druhé poskytovatel.

4. Nástup do Sociálně terapeutické dílny

Po nástupu se klientovi v prvním měsíci věnuje vedoucí sociálně terapeutické dílny a klíčový pracovník, který ho podrobně seznámí s provozem dílny a dalšími pracovníky.
Do jednoho měsíce od nástupu zpracuje klíčový pracovník s klientem jeho individuální plán.

Klient je seznamován se základními dokumenty, které se týkají jeho pobytu v zařízení, a to zejména s:
- Vnitřním řádem Sociálně terapeutické dílny
- jeho právy a povinnostmi
- tím, jakým způsobem může podávat stížnosti
- bezpečnostními předpisy
- krizovými a havarijními situacemi
- možností použití restriktivních opatření.