< Listopad >
p ú s č p s n
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
FOTOGALERIE

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ZÁKLADNÍ INFORMACE


V Domově vytváříme pro naše klienty takové podmínky, které by se co nejvíce podobaly normálnímu životu. Klienti bydlí v samostatných domácnostech a v rámci svých možností se podílejí na jejich chodu. To znamená, že si domácnosti vybavují podle svého vkusu, podílejí se na hospodaření, rozhodují o svém stravování, aktivně se podílejí na plánování denního režimu a volbě volnočasových aktivit. Dbáme na to, aby klienti měli co nejvíce soukromí a mohli si rozhodovat o tom, s kým budou sdílet domácnost nebo pokoj.
V každé domácnosti žije 10 - 13 klientů v jedno až třílůžkových pokojích. Součástí každé domácnosti je obývací pokoj, kuchyňka a sociální zařízení.
Život v Domově je postaven na principu "doma a venku". V praxi to znamená, že dopoledne jsou klienti v zaměstnání a do své domácnosti se vrací až po skončení práce. Někteří klienti docházejí do zaměstnání na otevřeném trhu práce, další pracují v pomocných provozech Zahrady , mohou se účastnit cvičení v rámci zdravotního tělocviku, či činností v sociálně terapeutické dílně. Služba sociálně terapeutická dílna nabízí klientům rozšíření znalostí a dovedností v keramické, výtvarné, textilní a počítačové dílně. V odpoledních hodinách se věnují práci v domácnosti, vlastním zájmům a činnostem dle vlastního výběru.
Někteří z klientů se vzdělávají na střední škole Euroinstitut, kde mohou po ukončení dvouletého studia získají kvalifikaci v oborech pomocné kuchařské práce, základy šití a úklidové a zahradnické práce.
Podle svých zájmů se klienti zapojují do dalších aktivit v zařízení jako je např. Dramaterapie. S divadelním souborem Taška pod vedením Vaška Rudovského a se studenty z pražské DAMU pod vedením Vládi Nováka klienti nastudovávají různá představení. Díky dramaterapii vstoupila Zahrada do širšího povědomí veřejnosti , zejména svou účasti na divadelních a filmových festivalech a divadelních představeních.
Velmi dobře reprezentuje naše zařízení i Sportovní klub "ZAHRADA" , klienti si odnášejí ocenění z různých turnajů .
O víkendech, stejně jako běžná populace, užívají klienti volna. Často se účastní kulturních, či sportovních akcí ve městě, vyjedou na nákupy do obchodních center v Praze, navštěvují divadla, kina, muzikály, restaurace a kavárny. Běžně si sami připravují víkendový oběd, či večeři. Více času pro společné chvíle mají také klienti a klientky, kteří tvoří partnerskou dvojici.
Poměrně velká část našich klientů je již téměř samostatná. Chodí sami na vycházky, do práce, hospodaří se svými penězi, vyřizují si své osobní záležitosti.
Domov pro osoby se zdravotním postižením je službou, která je zapojena do transformačního procesu. To znamená, že se všemi principy poskytování služby společně snažíme o to, aby v budoucnu klienti žili v běžném prostředí a podmínkách a služba jim byla poskytována vysoce individuálně a pouze v potřebné míře.

Kapacita Domova je 51 klientů.

Poslání
Postupné bourání hranic mezi lidmi s postižením a společností a podpora při jejich začleňování do běžného života.

Cílová skupina

věková kategorie 12 - 64 let

Služba je poskytována dětem, mládeži a dospělým s mentálním postižením, kteří mají z tohoto důvodu sníženou soběstačnost a jejich situace  vyžaduje pomoc jiné osoby (to znamená  se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, s omezenou schopností sebeobsluhy)

Služby nejsou poskytovány

- osobám s tělesným postižením, které jim znemožňuje zvládat pohyb v běžném bariérovém prostředí (Domov není bezbariérový)

- lidem s těžkým zrakovým postižením (nevidomým)

- lidem, jejichž stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení

- lidem s psychiatrickým onemocněním, které může ohrožovat je nebo okolí a jejichž diagnóza vyžaduje pobyt v psychiatrické léčebně nebo domově se zvláštním režimem

- lidem závislým na alkoholu a jiných návykových látkách

Hlavní cíle

  • snižovat závislost klientů na poskytované službě a v rámci toho převádět co nejvíce pravomocí na klienta
  • ve spolupráci s klientem realizovat cíle stanovené při individuálním plánování
  • podporovat spoluúčast klientů na provozu zařízení
  • uplatňovat právo klientů aktivně vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti
  • podporovat vztahy klientů s vlastními rodinami a dalšími přáteli mimo zařízení
  • pomáhat klientům v jejich zapojení do práce na volném trhu
  • postupně připravovat klienty na život mimo zařízení v chráněném a samostatném bydlení.

Zásady

Služba v Domově je poskytována v souladu s těmito zásadami:

Lidé s mentálním postižením jsou rovnocenní s ostatními lidmi. Nesmí docházet k jejich ponižování ani krácení na jejich právech. Jejich potřeby zasluhují stejnou pozornost, jako potřeby ostatních lidí.

- Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů.

- Uživatelé jsou vedeni k uplatňování vlastní vůle a podporováni v samostatném rozhodování.

- Uživatelé jsou aktivně motivováni k činnostem, které vedou k jejich větší samostatnosti a sociálnímu začlenění.

- Podpora je uživatelům poskytována pouze v těch dovednostech, které není schopen sám zvládnout.


Domov poskytuje tyto základní služby

- ubytování

- stravu

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obsatrávání osobních záležitostí


CENÍK SLUŽEB

Domov pro osoby se zdravotním postižením
jednolůžkový pokoj 205 Kč

dvoulůžkový pokoj 195 Kč

třílůžkový pokoj 185 Kč

čtyřlůžkový pokoj 175 Kč

Stravování:
Domov pro osoby se zdravotním postižením
normální strava = 105 Kč/den
dietní strava = 111 Kč/den
diabetická strava = 122 Kč/den

Seznam fakultativních služeb:

1. Zajištění canisterapie, dle fakturované částky
2  Doprava a klientů na jimi určené místo (za přáteli, rodinou atd.) automobilem zařízení 7 Kč za jeden km
3. Provedení roční kontroly elektrospotřebiče, dle fakturované částky
4. Opravy oděvů (výměna zipů, zkracování, zužování, přešívání) - cena spotřebovaného materiálu