< Leden >
p ú s č p s n
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
FOTOGALERIE

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM - ZÁKLADNÍ INFORMACE


V Domově vytváříme pro naše klienty takové podmínky, které by se co nejvíce podobaly normálnímu životu. Klienti bydlí v samostatných domácnostech a v rámci svých možností se podílejí na jejich chodu. To znamená, že si domácnosti vybavují podle svého vkusu, podílejí se na hospodaření, rozhodují o svém stravování, aktivně se podílejí na plánování denního režimu a volbě volnočasových aktivit. Dbáme na to, aby klienti měli co nejvíce soukromí a mohli si rozhodovat o tom, s kým budou sdílet domácnost nebo pokoj.
V každé domácnosti žije 10 - 13 klientů v jedno až třílůžkových pokojích. Součástí každé domácnosti je obývací pokoj, kuchyňka a sociální zařízení.
Život v Domově je postaven na principu "doma a venku". V praxi to znamená, že dopoledne jsou klienti v zaměstnání a do své domácnosti se vrací až po skončení práce. Někteří klienti docházejí do zaměstnání na otevřeném trhu práce, další pracují v pomocných provozech Zahrady , mohou se účastnit cvičení v rámci zdravotního tělocviku, či činností v sociálně terapeutické dílně. Služba sociálně terapeutická dílna nabízí klientům rozšíření znalostí a dovedností v keramické, výtvarné, textilní a počítačové dílně. V odpoledních hodinách se věnují práci v domácnosti, vlastním zájmům a činnostem dle vlastního výběru.
Někteří z klientů se vzdělávají na střední škole Euroinstitut, kde mohou po ukončení dvouletého studia získají kvalifikaci v oborech pomocné kuchařské práce, základy šití a úklidové a zahradnické práce.
Podle svých zájmů se klienti zapojují do dalších aktivit v zařízení jako je např. Dramaterapie. S divadelním souborem Taška pod vedením Vaška Rudovského a se studenty z pražské DAMU pod vedením Vládi Nováka klienti nastudovávají různá představení. Díky dramaterapii vstoupila Zahrada do širšího povědomí veřejnosti , zejména svou účasti na divadelních a filmových festivalech a divadelních představeních.
Velmi dobře reprezentuje naše zařízení i Sportovní klub "ZAHRADA" , klienti si odnášejí ocenění z různých turnajů .
O víkendech, stejně jako běžná populace, užívají klienti volna. Často se účastní kulturních, či sportovních akcí ve městě, vyjedou na nákupy do obchodních center v Praze, navštěvují divadla, kina, muzikály, restaurace a kavárny. Běžně si sami připravují víkendový oběd, či večeři. Více času pro společné chvíle mají také klienti a klientky, kteří tvoří partnerskou dvojici.
Poměrně velká část našich klientů je již téměř samostatná. Chodí sami na vycházky, do práce, hospodaří se svými penězi, vyřizují si své osobní záležitosti.
Domov pro osoby se zdravotním postižením je službou, která je zapojena do transformačního procesu. To znamená, že se všemi principy poskytování služby společně snažíme o to, aby v budoucnu klienti žili v běžném prostředí a podmínkách a služba jim byla poskytována vysoce individuálně a pouze v potřebné míře.

Kapacita Domova je 52 klientů.

Poslání
Postupné bourání hranic mezi lidmi s postižením a společností a podpora při jejich začleňování do běžného života.

Cílová skupina

věková kategorie 17 - 64 let

Služba je poskytována  mládeži a dospělým s mentálním postižením, kteří mají z tohoto důvodu sníženou soběstačnost a jejich situace  vyžaduje pomoc jiné osoby (to znamená  se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, s omezenou schopností sebeobsluhy), jejichž potřeby mohou být naplňovány v souladu s cíli Zahrady.

Důvody vylučující uzavření smlouvy o poskytování sociální služby dle § 91 ods.3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob  v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.


Důvody vylučující poskytnutí služby dle §36 vyhlášky 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

 • zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Hlavní cíle

 • snižovat závislost klientů na poskytované službě a v rámci toho převádět co nejvíce pravomocí na klienta
 • ve spolupráci s klientem realizovat cíle stanovené při individuálním plánování
 • podporovat spoluúčast klientů na provozu zařízení
 • uplatňovat právo klientů aktivně vyjadřovat své potřeby, přání a stížnosti
 • podporovat vztahy klientů s vlastními rodinami a dalšími přáteli mimo zařízení
 • pomáhat klientům v jejich zapojení do práce na volném trhu
 • postupně připravovat klienty na život mimo zařízení v chráněném a samostatném bydlení.

Zásady

Služba v Domově je poskytována v souladu s těmito zásadami:

Lidé s mentálním postižením jsou rovnocenní s ostatními lidmi. Nesmí docházet k jejich ponižování ani krácení na jejich právech. Jejich potřeby zasluhují stejnou pozornost, jako potřeby ostatních lidí.

- Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů.

- Uživatelé jsou vedeni k uplatňování vlastní vůle a podporováni v samostatném rozhodování.

- Uživatelé jsou aktivně motivováni k činnostem, které vedou k jejich větší samostatnosti a sociálnímu začlenění.

- Podpora je uživatelům poskytována pouze v těch dovednostech, které není schopen sám zvládnout.


Domov poskytuje tyto základní služby

- ubytování

- stravu

- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obsatrávání osobních záležitostí


CENÍK SLUŽEB platný od 1.2.2020

normální strava                    164 Kč (111 Kč cena potravin + 53 Kč režie)
dietní strava                         166 Kč (113 Kč cena potravin + 53 Kč režie)
diabetická strava + 2. večeře 170 Kč (117 Kč cena potravin + 53 Kč režie)

Úhrada za ubytování a den
jednolůžkový pokoj            205 Kč
dvoulůžkový pokoj            195 Kč
třílůžkový pokoj                185 Kč
čtyřlůžkový pokoj              175 Kč

Úhrada za kalendářní měsíc se stanoví jako násobek denní částky a počtu kalendářních dní v měsíci. Po jejím zaplacení musí uživateli zůstat z jeho příjmů alespoň 15 %, celková úhrada se v takovém případě snižuje na 85 % příjmu. Neuhrazená částka není vedena jako dluh.
Úhrada za stravu se při nepřítomnosti  vrací  v hodnotě potravin.  Pokud bude  odhlášen jeden druh jídla bude vrácena částka v hodnotě odpovídající  ceně potravin příslušného jídla (snídaně 16 Kč, svačina 9 Kč, oběd 40 Kč, svačina 11 Kč, večeře 35 Kč).
Úhrada za péči: v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., § 73 odst. 4 přináleží poskytovateli služby DOZP  příspěvek na péči ve výši 100 % přiznaného příspěvku.

Seznam fakultativních služeb:

1. Doprava a klientů na jimi určené místo (za přáteli, rodinou atd.) automobilem zařízení 7 Kč za jeden km