< Červen >
p ú s č p s n
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
FOTOGALERIE

DENNÍ STACIONÁŘ - ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Stáhnout:
Žádost o umístění (Word)
Souhlas se zpracování kontaktní osoby
(Word)
Informace o zpracování OU
(Word)
Posudek lékaře pro žadatele (Excel)

Pravidla upravující  postup při jednání se zájemcem o poskytování služby v Denním stacionáři.

Služby v Denním stacionáři jsou určeny pro:
•děti, mládež a dospělé se speciálními potřebami, s omezenou schopností sebeobsluhy s dobrým rodinným zázemím
Služby nejsou poskytovány lidem s těžkým smyslovým, tělesným a psychiatrickým onemocněním a lidem závislým na návykových látkách.

První kontakt se zájemcem o službu
Při prvním kontaktu (telefonickém, osobním, písemném) je zjišťováno, zda zájemce splňuje základní podmínku pro přijetí, tj. odpovídá cílové skupině (viz výše).

Pokud zájemce nesplňuje tuto podmínku, je mu doporučeno jiné vhodné zařízení, případně je kontaktován jiný odborný pracovník v sociálních službách, který mu pomůže řešit jeho situaci (Magistrát Města Kladna, Krajský úřad, Registr poskytovatelů sociálních služeb).

Splňuje-li zájemce podmínky pro přijetí, je postupováno následovně:
•je-li volná kapacita, je se zájemcem domluvena první schůzka
•jestliže je kapacita plná, je žádost zaevidována, popřípadě je žadateli nabídnuto jiné sociální zařízení, které poskytuje tytéž služby.

Jednání se zájemcem o službu 
1. První návštěva zařízení
Zájemce o službu, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, je po prvním kontaktu pozván k návštěvě zařízení. Součástí pozvání je i sjednání termínu schůzky. Při první návštěvě jedná se zájemcem o službu ředitelka zařízení a její zástupkyně. Zájemce je formou rozhovoru seznámen s režimem zařízení, s druhy poskytovaných služeb a rozsahem služeb. Zároveň je mu sděleno poslání a cíle organizace. Při rozhovoru je orientačně zjišťováno, o jaké služby má žadatel zájem a zda je zařízení schopno mu je zajistit. Součástí prvního kontaktu je prohlídka zařízení.

Při této schůzce jsou žadateli sděleny podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytované službě a výše úhrady za služby.

2. Zkušební pobyt
Pro lepší orientaci umožňuje zařízení bezplatný pobyt zájemci, popřípadě s jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, po dobu jednoho až dvou dnů. Cílem je bližší seznámení potencionálního klienta s provozem a úrovní poskytovaných služeb. Zároveň je zájemce (jeho zákonný zástupce nebo opatrovník) seznámen s tím, že po dobu tohoto zkušebního pobytu zařízení za klienta nezodpovídá.

Pokud zájemce přistoupí na alternativu zkušebního pobytu, věnuje se mu po tuto dobu vedoucí vychovatelka a vedoucí všeobecná sestra.

Po dobu zkušebního pobytu má žadatel možnost důkladnější prohlídky zařízení. Vedoucí vychovatelka a vedoucí všeobecná sestra a jeho klíčový pracovník ho postupně seznamují
•se zařízením (sociální zařízení, společné prostory, kuchyň, zahrada, tělocvična, dílny)
•s režimem zařízení
•s možnostmi stravování
•s možnostmi volnočasových aktivit
•s pracovní terapiií.

 V případě, že má zájemce problémy s komunikací, jsou mu tyto základní informace sdělovány vhodnou formou alternativní komunikace.

Pokud se zájemce rozhodne nastoupit do zařízení, je sjednán termín schůzky, při které dojde k uzavření smlouvy o poskytované službě, a datum nástupu do zařízení. Zájemce je předběžně seznámen s Domácím řádem a pravidly soužití.

 Sociální pracovnice sdělí zájemci další informace a požádá ho o předložení následujících dokladů potřebných k sepsání smlouvy:

•rodný list

•při zbavení způsobilosti k právním úkonům Rozsudek soudu o zbavení právní způsobilosti a Listinu o ustanovení opatrovníka

•průkaz pojištěnce

•průkaz ZTP/P

•občanský průkaz

•jméno a adresu svého ošetřující lékaře, případně zdravotnickou dokumentaci

•v případě, že žadatel navštěvuje školu pedagogickou dokumentaci

3. Uzavření smlouvy
Při uzavření smlouvy je vždy přítomna ředitelka zařízení, zástupkyně ředitelky a sociální pracovnice, klient, případně jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Pokud má klient problémy s komunikací, je přítomna vedoucí vychovatelka, která formou alternativní komunikace sděluje klientovi obsah smlouvy, včetně úhrady za pobyt a služby. Klient je dále informován o fakultativních službách, včetně ceníku.

Pokud klient s podmínkami ve smlouvě souhlasí, je smlouva podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží klient a druhé poskytovatel.

4. Nástup do Denního stacionáře
Po nástupu se klientovi v prvním měsíci věnuje klíčový pracovník, vedoucí vychovatelka a vedoucí všeobecná sestra, které ho podrobně obeznámí se životem v zařízení. Postupně ho seznámí s ostatními pracovníky zařízení, s jejich funkcemi a průběžně mu budou pomáhat v orientaci v zařízení a v začleňování do kolektivu. 

Do jednoho měsíce od nástupu zpracuje klíčový pracovník s klientem osobní profil, ve kterém jsou zjišťována jeho přání. Na základě toho klíčový pracovník pod metodickým vedením vedoucí vychovatelky vypracovává individuální plán klienta.

Klient je seznamován se základními dokumenty, které se týkají jeho pobytu v zařízení, a to zejména s:

- Domácím řádem a pravidly soužití

- jeho právy a povinnostmi

- tím, jakým způsobem může podávat stížnosti

- bezpečnostními předpisy

- krizovými a havarijními situacemi

- možností použití restriktivních opatření.

Klientovi je dán dostatek času na zažití nového prostředí. V průběhu prvního měsíce pobytu jsou klientovi nabídnuty aktivity pro dopolední zaměstnání (keramická, šicí dílna, dílna ručních prací, práce na zahradě, muzikoterapie, zdravotní tělesná výchova, celoživotní vzdělávání v klubu Sova), možnost zaměstnání v pomocných provozech zařízení nebo na otevřeném trhu práce.

Klient si ve spolupráci se svým klíčovým pracovníkem zvolí aktivity dle svých zájmů a možností. Současně je klient seznamován s městem Kladnem, s orientačními body ve městě a v rámci socializačního programu je připravován podle svých možností na samostatný pohyb mimo zařízení.