< Leden >
p ú s č p s n
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
FOTOGALERIE

DENNÍ STACIONÁŘ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

V Denním stacionáři poskytujeme služby od pondělí do pátku od 6.30 - 17.30 hodin, mimo státem uznaných svátků. Tato služba je výhodná pro rodiče, kteří mají možnost chodit do zaměstnání a je postavena na vzájemné spolupráci.
Klientům poskytujeme takové služby, aby  mohli dělat činnosti, které je těší a na které stačí. Naším cílem je, aby klienti byli co nejvíce soběstační, ale zároveň našli i podporu, případně pomoc, pokud jí potřebují.
Program pro klienty je sestavován tak, aby vyhovoval jejich potřebám a přáním. Pracovní uplatnění pro naše klienty nacházíme v zařízení i na otevřeném trhu práce. V rámci výchovně aktivizačního programu klademe důraz na rozvoj jemné a hrubé motoriky, komunikačních dovedností, sebeobsluhy a upevňování fyzické zdatnosti. Odpoledne mají klienti možnost využívat sociálněterapeutickou dílnu, zapojovat se do dalších aktivizačních činností a věnovat se volnočasovým aktivitám dle svého výběru.
Klienti se účastní nejrůznějších společensko-kulturních akcí, rádi chodí do divadel, na koncerty, jezdí na tuzemské i zahraniční rekreace, sportovní hry, výlety, návštěvy muzeí.

Klienti mají k dispozici hernu, společenskou místnost, kuchyňku a sociální zařízení

Poslání
Podpora rodiny s postiženým dítětem, aby mohli žít normální život bez obav. Klientům nabídnout pestrý výběr aktivit, které ho uspokojí.


Cílová skupina

věková kategorie 15 - 64 let

Služba je poskytována mládeži i dospělým lidem s mentálním postižením, kteří mají z tohoto důvodu sníženou soběstačnost a jejich situace  vyžaduje pomoc jiné osoby (to znamená  se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, s omezenou schopností sebeobsluhy)Služby nejsou poskytovány
- osobám s tělesným postižením, které jim znemožňuje zvládat pohyb v běžném bariérovém prostředí (Denní stacionář není  bezbariérový)
- lidem s těžkým zrakovým postižením (nevidomým)
- lidem, jejichž stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení
- lidem s psychiatrickým onemocněním, které může ohrožovat je nebo okolí a jejichž diagnóza vyžaduje pobyt v psychiatrické léčebně nebo domově se zvláštním režimem
- lidem závislým na alkoholu a jiných návykových látkách

Hlavní cíle
Poskytnutí takové služby, která by měla přímý vliv na zlepšení kvality života klientů:

  • výchovné a vzdělávací aktivity
  • pomoc při sebeobsluze nebo nácvik sebeobsluhy
  • rozvíjení komunikačních dovedností a vloh klienta
  • zvýšení pohyblivosti u klientů s těžkou formou postižení
  • získání manuálních dovedností a základních pracovních návyků
  • umožnit klientům podílet se na plánování a průběhu služby
  • ve spolupráci s klientem realizovat cíle stanovené v jeho individuálním plánu
  • zapojit rodinné příslušníky do života zařízení a přispívat tak k většímu vzájemnému porozumění

Zásady

Služba v Denním  stacionáři   je poskytována v souladu s těmito zásadami:
Lidé s mentálním postižením jsou rovnocenní s ostatními lidmi.  Nesmí docházet k jejich ponižování ani krácení na jejich právech. Jejich potřeby zasluhují stejnou pozornost, jako potřeby ostatních lidí.

- Služba je poskytována podle individuálních potřeb uživatelů.
- Uživatelé jsou vedeni k uplatňování vlastní vůle a podporováni  v samostatném  rozhodování
- Uživatelé jsou aktivně motivováni k činnostem, které vedou k jejich větší samostatnosti  a  sociálnímu začlenění.
- Podpora je uživatelům poskytována pouze v těch dovednostech, které není schopen sám zvládnout.Kapacita 16 klientů

Základní nabídka služeb


- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

- pomoc při osobní hygieně

- poskytnutí strav y

- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- sociálně terapeutické činnosti

- pomoc při uplatňování práv. oprávněných zájmů a při obsatrávání osobních záležitostí

CENÍK SLUŽEB

Denní stacionář:

120 Kč za jednu hodinu
Úhrada za úkony péče podle skutečně spotřebovaného času netbytného k zajištění úkonu.normální strava                  = 59Kč/den
dietní strava                       = 62 Kč/den
diabetická strava                 = 62 Kč/den

Seznam fakultativních služeb:

2.    Zajištění, canisterapie - dle fakturované částky
3.    Doprava a  klientů na jimi určené místo (za přáteli, rodinou atd.) automobilem zařízení - 7 Kč za jeden km
4.  
5.    Provedení roční kontroly elektrospotřebiče  - dle fakturované částky
6.   Opravy  oděvů (výměna zipů, zkracování, zužování, přešívání)    - cena dle spotřebovaného materiálu
.