< Srpen >
p ú s č p s n
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
FOTOGALERIE

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ - ŽÁDOST O PŘIJETÍ

Stáhnout:
Žádost o umístění (Word)
Souhlas se zpracování kontaktní osoby
(Word)
Informace o zpracování OU
(Word)
Posudek lékaře pro žadatele (Excel)

Pravidla upravují postup při jednání se zájemcem o poskytování služby v Chráněném bydlení.
Cílová skupina:


První kontakt se zájemcem o službu

Chráněné bydlení je služba poskytovaná mládeži a dospělým s mentálním postižením, které mají z tohoto důvodu sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Služby nejsou poskytovány

- osobám s tělesným postižením, které jim znemožňuje zvládat pohyb v běžném bariérovém prostředí (chráněná bydlení nejsou bezbariérová)

- lidem s těžkým zrakovým postižením (nevidomým)

- lidem, jejichž stav vyžaduje akutní zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení

- lidem s psychiatrickým onemocněním, které může ohrožovat je nebo okolí a jejichž diagnóza vyžaduje pobyt v psychiatrické léčebně nebo domově se zvláštním režimem

- lidem závislým na alkoholu a jiných návykových látkách

Při prvním kontaktu (telefonickém, osobním, písemném) je zjišťováno, zda zájemce splňuje základní podmínku pro přijetí, tj. odpovídá cílové skupině (viz. výše).

Pokud zájemce nesplňuje tuto podmínku, je mu doporučeno jiné vhodné zařízení, případně je kontaktován jiný odborný pracovník v sociálních službách, který mu pomůže jeho situaci řešit (Magistrát Města Kladna, Krajský úřad, Registr poskytovatelů sociálních služeb).

Splňuje-li zájemce podmínky pro přijetí, je postupováno následovně:

•je-li volná kapacita, je se zájemcem domluvena první schůzka

•je-li kapacita plná, je žádost zaevidována, popřípadě je žadateli nabídnuto jiné sociální zařízení, které poskytuje tytéž služby.

•pokud se jedná o urgentní příjem (krizová situace žadatele nebo jeho rodiny), je přijato provizorní řešení (ubytování na přechodnou dobu). Potom je společně se žadatelem situace řešena v rámci zařízení nebo je vyhledávána jiná vhodná služba.

Jednání se zájemcem o službu  

1. První návštěva zařízení
Zájemce o službu, popřípadě jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, je po prvním kontaktu pozván k návštěvě zařízení. Součástí pozvání je i sjednání termínu schůzky. Při první návštěvě jedná se zájemcem o službu ředitelka zařízení a její zástupkyně. Zájemce je formou rozhovoru seznámen s režimem zařízení, s druhy poskytovaných služeb a s rozsahem služeb. Zároveň je mu sděleno poslání a cíle organizace. Při rozhovoru je orientačně zjišťováno, o jaké služby má žadatel zájem a zda je zařízení schopno mu je zajistit. Součástí prvního kontaktu je prohlídka zařízení.

Při této schůzce jsou žadateli sděleny podmínky pro uzavření Smlouvy o poskytované službě a výše úhrady za služby.

2. Zkušební pobyt
Pro lepší orientaci umožňuje zařízení zájemci bezplatný pobyt, popřípadě s jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem, po dobu jednoho až dvou dnů. Cílem je bližší seznámení potencionálního klienta s provozem a úrovní poskytovaných služeb. Zároveň je zájemce (jeho zákonný zástupce nebo opatrovník) seznámen s tím, že po dobu tohoto zkušebního pobytu zařízení za klienta nezodpovídá.

Pokud zájemce přistoupí na alternativu zkušebního pobytu, věnuje se mu po tuto dobu vedoucí vychovatelka a vedoucí všeobecná sestra, je mu ukázán pokoj, kde bude bydlet a jsou mu představeni jeho budoucí spolubydlící. Žadatel má zároveň možnost sdělit své připomínky k ubytování, kterým bude vyhověno, pokud nebudou omezovat jeho spolubydlící.

 Po dobu zkušebního pobytu má žadatel možnost důkladnější prohlídky zařízení. Vedoucí vychovatelka a vedoucí všeobecná sestra a jeho klíčový pracovník ho postupně seznamují

•se zařízením (sociální zařízení, společné prostory, kuchyň, zahrada, tělocvična, dílny)

•s režimem zařízení

•s možnostmi stravování

•s možnostmi volnočasových aktivit

•s pracovní terapií.

Zájemci je sděleno, že si při nástupu do Chráněného bydlení může přinést věci, které mu co nejvíce zpříjemní pobyt v zařízení ( televizi, poličky, obrázky, atd.).

V případě, že má zájemce problémy s komunikací, jsou mu tyto základní informace sdělovány formou alternativní komunikace.

Pokud se zájemce rozhodne nastoupit do zařízení, je sjednán termín schůzky, při které dojde k uzavření smlouvy o poskytované službě, a datum nástupu do zařízení. Zájemce je předběžně seznámen s Domácím řádem a pravidly soužití.

Sociální pracovnice sdělí zájemci další informace (přihlášení k trvalému pobytu, forma vyplácení kapesného) a požádá ho o předložení následujících dokladů potřebných k sepsání smlouvy:

•rodný list

•při zbavení způsobilosti k právním úkonům Rozsudek soudu o zbavení právní způsobilosti a Listinu o ustanovení opatrovníka

•průkaz pojištěnce

•průkaz ZTP/P

•občanský průkaz

•u nařízené ústavní výchovy Rozhodnutí o nařízení ústavní výchovy

•jméno a adresu svého ošetřující lékaře, případně zdravotnickou dokumentaci

•v případě, že žadatel navštěvuje školu pedagogickou dokumentaci

3. Uzavření smlouvy
Při uzavření smlouvy je vždy přítomna ředitelka zařízení, zástupkyně ředitelky a sociální pracovnice, klient, případně jeho zákonný zástupce nebo opatrovník. Pokud má klient problémy s komunikací, je přítomna vedoucí vychovatelka, která formou alternativní komunikace sděluje klientovi obsah smlouvy, včetně úhrady za pobyt a služby. Klient je dále informován o fakultativních službách, včetně ceníku.

Pokud klient s podmínkami ve smlouvě souhlasí, je smlouva podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží klient a druhé poskytovatel.

4. Nástup do Chráněného bydlení
Po nástupu se klientovi v prvním měsíci věnuje klíčový pracovník, vedoucí vychovatelka a vedoucí všeobecná sestra, kteří ho podrobně obeznámí se životem v zařízení. Postupně ho seznamují s ostatními pracovníky zařízení, s jejich funkcemi a průběžně mu pomáhají v orientaci v zařízení a v začleňování do kolektivu.

Do jednoho měsíce od nástupu zpracuje klíčový pracovník s klientem osobní profil, ve kterém jsou zjišťována jeho přání. Na základě toho klíčový pracovník pod metodickým vedením vedoucí vychovatelky vypracovává individuální plán klienta.

Klient je seznamován se základními dokumenty, které se týkají jeho pobytu v zařízení, a to zejména s:

-  Domácím řádem a pravidly soužití

- jeho právy a povinnostmi

-  tím, jakým způsobem může podávat stížnosti

-  bezpečnostními předpisy

-  krizovými a havarijními situacemi

- možností použití restriktivních opatření.

Klientovi je dán dostatek času na zažití nového prostředí. V průběhu prvního měsíce pobytu jsou klientovi nabídnuty aktivity pro dopolední zaměstnání (keramická, šicí dílna, dílna ručních prací, práce na zahradě, muzikoterapie, zdravotní tělesná výchova, celoživotní vzdělávání v klubu Sova), možnost zaměstnání v pomocných provozech zařízení nebo na otevřeném trhu práce.

Klient si ve spolupráci se svým klíčovým pracovníkem zvolí aktivity dle svých zájmů a možností. Současně je klient seznamován s městem Kladnem, s orientačními body ve městě a v rámci socializačního programu je připravován podle svých možností na samostatný pohyb mimo zařízení.